Guanyem Montcada

Plataforma Ciudadana

Guanyem Montcada

Definició

GUANYEM MONTCADA és un partit polític d’àmbit d’actuació local, cenyit al del territori del Municipi de Montcada, i constituït per a contribuir democràticament a la determinació de la política local i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i suport de candidats en les corresponents eleccions, conformement a les finalitats específiques que s’estipulen.

Definición

GUANYEM MONTCADA es un partido político de ámbito de actuación local, ceñido al del territorio del Municipio de Moncada, y constituido para contribuir democráticamente a la determinación de la política local y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos, así como promover su participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, con arreglo a los fines específicos que se estipulan.


Finalitats

La principal fi de GUANYEM MONTCADA és la contribució a l’espai de confluència polític i social que s’està gestant per les forces transformadores de la ciutat de Montcada.
El funcionament i l’activitat política de GUANYEM MONTCADA es basaran en els següents principis:

 1. Defensa de recursos públics i lluita contra la corrupció
 2. Transparència
 3. Participació ciutadana i democràcia real
 4. Honradesa i eficiència enfront del balafiament i professionalització de la política

Assumim com a elements transversals de la nostra acció política els següents:

 • Democràcia real i transparència: Remoció de les limitacions a la participació social. Incorporació de mecanismes per a millorar-la. Ser efectivament transparents en la gestió de cada política municipal.
 • Feminismes: Treballar per la igualtat entre homes i dones. Tenir en compte en les nostres propostes les conseqüències específiques per a les dones. Afavorir la participació efectiva de les dones en els processos de decisió política.
 • Sostenibilitat ambiental: Acabar amb les conseqüències ambientals de les polítiques actuals. Dotar de mecanismes al municipi per a reduir l’impacte ambiental i fer ambientalment més amigables les seves propostes.
 • Sostenibilitat financera: deute i eficiència en la despesa pública, afrontar el cost que suposaran les nostres propostes i la manera de finançar-lo.

Fines

El principal fin de GUANYEM MONTCADA es la contribución al espacio de confluencia político y social que se está gestando por las fuerzas transformadoras de la ciudad de Moncada.
El funcionamiento y la actividad política de GUANYEM MONTCADA se basarán en los siguientes principios:

 1. Defensa de recursos públicos y lucha contra la corrupción
 2. Transparencia
 3. Participación ciudadana y democracia real
 4. Honradez y eficiencia frente al despilfarro y profesionalización de la política

Asumimos como elementos transversales de nuestra acción política los siguientes:

 • Democracia real y transparencia: Remoción de las limitaciones a la participación social. Incorporación de mecanismos para mejorarla. Ser efectivamente transparentes en la gestión de cada política municipal.
 • Feminismos: Combatir la desigualdad entre hombres y mujeres. Tener en cuenta en nuestras propuestas las consecuencias específicas para las mujeres. Favorecer la participación efectiva de las mujeres en los procesos de decisión política.
 • Sostenibilidad ambiental: Acabar con las consecuencias ambientales de las políticas actuales. Dotar de mecanismos al municipio para reducir el impacto ambiental y hacer ambientalmente más amigables sus propuestas.
 • Sostenibilidad financiera: deuda y eficiencia en el gasto público, afrontar el coste que supondrán nuestras propuestas y el modo de financiarlo.
A %d bloguers els agrada això: